NOTIFICATION FOR SALE OF USED CAR/ THÔNG BÁO BÁN XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

This notice is for whom it may concern to participate in purchasing the used car, legitimately owned by AES Mong Duong Power Co., Ltd. (as “AES “or” Seller “)/ Thông báo này được đưa ra cho các đơn vị quan tâm mua xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương (sau đây được gọi tắt là “AES” hay “Bên bán”).