Ban lãnh đạo

David Stone

Giám đốc Điều hành

Kevin Pierce

Giám đốc Nhà máy

Sang Geun Yang

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Bộ phận

Trần Minh Lý

Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Anh

Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ

Nguyễn Thúy Hồng

Giám đốc Nhân sự

Nguyễn Mỹ Linh

Giám đốc Thương mại

Đặng Hương Lan

Giám đốc Đối ngoại

Giám đốc Vận hành

Sajjad Rana

Giám đốc An toàn, Sức khỏe & Môi trường

Nadessan Sandirasegaran

Giám đốc Bảo trì

Stanley Rihner

Giám đốc vận hành phụ trách tổ máy

Lee Sang Kil

Giám đốc Kỹ thuật

Nicholas Chin

Giám đốc Cơ sở vật chất

Sidney Phan

Giám đốc vận hành phụ trách nguyên liệu