Ban lãnh đạo

David Stone

Giám đốc Điều hành

Johnny Tanis

Giám đốc Nhà máy

Ông Kim Bum Seok

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Bộ phận

Trần Minh Lý

Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Anh

Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ

Nguyễn Thúy Hồng

Giám đốc Nhân sự

Nguyễn Mỹ Linh

Giám đốc Thương mại

Đặng Hương Lan

Giám đốc Đối ngoại

Giám đốc Vận hành

Nadessan Sandirasegaran

Giám đốc Bảo trì

Stanley Rihner

Giám đốc vận hành phụ trách tổ máy

Lee Sang Kil

Giám đốc Kỹ thuật

Joel Cantalejo

Giám đốc Cung ứng và Cơ sở vật chất

Nguyễn Xuân Lập

Giám đốc An toàn – Sức khỏe – Môi trường