Ban lãnh đạo

Joseph Uddo

Giám đốc Điều hành

Johnny Tanis

Giám đốc Nhà máy

Ông Kim Bum Seok

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Bộ phận

Trần Minh Lý

Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Anh

Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ

Nguyễn Thúy Hồng

Giám đốc Nhân sự

Nguyễn Mỹ Linh

Giám đốc Thương mại

Giám đốc Vận hành

Trần Huy Hùng

Giám đốc Bảo trì

Nguyễn Tiến Nam

Giám đốc vận hành

Nguyễn Duy Quảng

Giám đốc Kỹ thuật

Joel Cantalejo

Giám đốc Cung ứng và Cơ sở vật chất

Nguyễn Xuân Lập

Giám đốc An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Hoàng Thúy Ngân

Giám đốc kế hoạch Vận hành & Bảo trì