Chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường làm việc đúng nội quy cả trong nội bộ cũng như với các bên liên quan. Là một thành viên của một Tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới , chúng tôi hoạt động trong một phạm vi rộng của nhiều nền kinh tế, chính trị, xã hội và phong tục văn hóa và truyền thống cũng như các luật và quy định khác nhau của địa phương, khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin rằng, nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi là thực hiện hoạt động kinh doanh ở mức độ cao nhất của tính liêm chính, nội quy và tuân thủ trong mọi tình huống, và chúng tôi ủng hộ Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người.

Chương trình Nội quy và Tuân thủ của chúng tôi xác định thực tiễn kinh doanh của chúng tôi và những mong đợi của công ty trên toàn thế giới. Bộ Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi khuyến khích các bên liên quan trong và ngoài công ty đưa những vấn đề quan ngại tới sự chú ý của công ty để giải quyết nhanh chóng. Nhân viên cùng các bên liên quan của chúng tôi có quyền với ý thức mạnh mẽ về quyền sở hữu và trách nhiệm đối với công việc của họ, và chúng tôi hoàn toàn hy vọng mỗi nhân viên tôn trọng triệt để các Nguyên tắc của công ty như được mô tả trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

Đường Dây Trợ Giúp của AES


www.aeshelpline.com

Điện thoại Đường Dây Trợ Giúp toàn cầu và công cụ trực tuyến của chúng tôi hoạt động như một kênh bí mật cho việc bày tỏ những quan ngại. Nhân viên AES được khuyến khích sử dụng Đường Dây Trợ Giúp để được hướng dẫn về các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, làm rõ các chính sách hoặc quy trình của AES, và để được tư vấn cho những hành xử thích hợp…

Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ của chúng tôi, người báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Kiểm tra Tài chính của Hội đồng Quản trị , quản lý Chương trình Nội Quy và Tuân Thủ của AES và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các vấn đề Nội Quy và Tuân Thủ.

Đào tạo

Chương trình Nội Quy và Tuân Thủ của chúng tôi thực hiện đào tạo thường xuyên về nhiều vấn đề liên quan bao gồm các Nguyên tắc của công ty, Đạo Luật chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài và các xung đột về lợi ích. Chương trình Nội Quy của AES cũng thực hiện các khóa đào tạo nhân viên bằng cách sử dụng các vấn đề và tình huống trong thực tiễn kinh doanh của AES để những người tham gia có thể thảo luận về cách các Nguyên tắc và Chính sách của AES được áp dụng trong những tình huống thực tế.

Đánh Giá Đối Tác Kinh Doanh

Chúng tôi cũng luôn duy trì các đối tác kinh doanh và các nhà thầu của mình với các tiêu chuẩn nội quy cao. Mỗi đối tác phải trải qua một quy trình thẩm định kỹ lưỡng, và các điều khoản tuân thủ chặt chẽ được bao gồm tại phần thích hợp trong giao dịch. Các điều khoản Tuân thủ có thể tập trung vào những vấn đề như tham nhũng, lợi dụng ảnh hưởng, tuân thủ luật và quy định, và các yêu cầu báo cáo. Cán bộ Tuân thủ sẽ làm việc thận trọng cùng các đối tác kinh doanh, các nhà thầu và các nhóm phát triển dự án để xác định các vấn đề tiềm ẩn về nội quy và giải quyết những vấn đề đó trước khi hợp đồng được ký kết.

Để biết thêm thông tin về các chính sách tuân thủ của chúng tôi, vui lòng xem tại đây