Tài Trợ Học Phí Và Bảo Hiểm Y Tế Cho Học Sinh Nghèo Của Trường Trung Học Cơ Sở Cộng Hòa

Để đảm bảo các trẻ em địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có thể tiếp tục đi học và được chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đã tài trợ chi phí học phí, bảo hiểm y tế và các đồ dùng học tập cho 50 em học sinh nghèo nhất hiện đang học tại Trường Trung học Cơ sở Cộng Hòa thuộc xã Cộng Hòa.